Atelye revizyon òtograf kreyòl la

Direksyon Kominikasyon 13-08-2015

Nan kad akò Akademi Kreyòl Ayisyen (AKA) te siyen ak Ministè Edikasyon Nasyonal ak Fòmasyon Pwofesyonèl (MENFP), AKA reyalize, ak konkou Ministè a ansanm ak Fakilte Lengwistik Aplike (FLA), twa (3) gwo atelye sou revizyon òtograf kreyòl 1979 la. AKA te òganize twa premye jou yo (kòm atelye preparatwa) 13-14-18 dawou 2015, nan sal Konferans Joseph C. Bernard nan MENFP a. Li te reyalize dezyèm atelye a nan lokal pòsgradye Inivèsite leta a, 3-4 septanm 2015; epi li te fè twazyèm atelye a toujou nan lokal pòsgradye a nan dat 8-9 oktòb 2015.

Pandan sèt (7) jounen travay sa yo, AKA te reyini Akademisyen, Kad nan MENFP, Direktè lekòl, Pwofesè inivèsite, Tradiktè, Editè, Jounalis, pou yo reflechi sou divès pwoblèm yo remake òtograf 1979 la te bay nan esperyans yo fè epi sou fason yo kapab ofri popilasyon an yon pi bon òtograf k ap pèmèt timoun aprann pi byen ak pi vit lekòl. Akademi an te ranmase tout pwopozisyon yo. Pou kounye a, Akademisyen yo ap travay sou pwopozisyon sa yo ki ap pèmèt AKA remèt Ministè a dènye desizyon yo. AKA ap kontinye travay ak MENFP pou rès travay ki rantre nan kad akò a tankou: - Fòmasyon pwofesè kreyòl sou prensip didaktik lang nan; - Amenajman lang kreyòl ayisyen an nan sistèm edikatif la ; - Evalyasyon lengwistik materyèl eskolè yo ; - Fòmalizasyon kèk konsèp gramè nan lang kreyòl la ; - Revizyon kourikouloum lekòl fondamantal la ak nouvo segondè a.