3èm Anivèsè Akademi Kreyòl Ayisyen

Direksyon Kominikasyon 05-12-2017

4 desanm 2017 fè twa (3) lane depi komite pou tabli Akademi Kreyòl Ayisyen an (AKA) te enstale 33 premye Akademisyen yo. Depi jou sa a, se san pran souf Akademi an ap travay pou li ranpli misyon li jan Lwa 7 avril 2014 la mande sa.

Virewon Akademi an reyalize nan plizyè zòn nan peyi a pèmèt li sansibilize plis moun sou nesesite pou yo mete men ansanm ak li pou tout Ayisyen rive jwi dwa lengwistik yo libelibè. 9 sou 10 depatman nan peyi a deja resevwa aktivite Akademi an. Sèl depatman Akademi an poko touche se Sid, e se li ki dwe resevwa selebrasyon jounen entènasyonal lang matènèl 2018 la (21 fevriye). Se avèk menm angouman an popilasyon an toujou resevwa ekip Akademi an chak kote li rive, kit se pou konferans-deba, espozisyon liv / dokiman kreyòl ak selebrasyon ofisyèl jounen entènasyonal lang ak kilti kreyòl la.

Pou li rive reyalize tout aktivite li yo, Akademi Kreyòl Ayisyen travay avèk diferan patnè nan Leta tankou nan prive. Se konsa Akademi an rive siyen yon pwotokòl akò ak Ministè Edikasyon Nasyonal ki gen plizyè pwen tankou: Estandadizasyon òtograf kreyòl la ak fòmasyon pwofesè kreyòl sou didaktik lang kreyòl la, epi yon akò ak UNESCO pou yo travay nan fè pwomosyon lang kreyòl la sou tout teritwa nasyonal la.

Akademi an te reyalize yon Fowòm sou Dwa lengwistik timoun lekòl nan mwa septanm 2016 avèk kolaborasyon kèk responsab òganizasyon dwa timoun ak òganizasyon pwofesè lekòl ki te denonse vyolans kèk lekòl ap fè sou timoun ki pale kreyòl nan lekòl yo. Nan fen fowòm sa a, patisipan yo te fè soti yon rezolisyon pou yo mande responsab yo pote chanjman nan sistèm edikatif la pou byennèt ak devlòpman timoun yo. Akademi an te voye rezolisyon sa a nan tout medya yo ak nan plizyè enstitisyon leta kou prive pwoblèm sa a konsène.

Nan lide pou estandadize lang kreyòl la, Akademi an te pibliye premye rezolisyon sou òtograf lang kreyòl la 1e jen 2017. Rezolisyon sila a se rezilta revizyon òtograf 1979 la. Sa se premye pami yon pakèt rezolisyon Akademi an ap genyen pou li fè soti sou sentaks, leksik, elatriye…

Nan okazyon 3èm anivèsè kreyasyon li, Akademi an ap remèsye tout patnè li yo pou sipò ak kolaborasyon yo. Li pwofite di popilasyon an l ap kontinye travay pou fè respekte dwa lengwistik li pandan l ap di tout Ayisyen alawonnbadè pa pè, pa wont pale lang li tout kote li ye san baboukèt.