Mesay Akademi Kreyòl Ayisyen (AKA) nan okazyon Jounen entènasyonal lang matènèl la (21 fevriye 2018)

Direksyon Kominikasyon 22-02-2018

21 fevriye se fèt tout lang paske chak pèp sou latè genyen omwen yon lang ki rele li chèmèt chèmètrès e tout lang genyen menm valè. Depi 1999 UNESCO dekrete 21 fevriye Jounen entènasyonal lang matènèl. Se tout pèp sou latè ki selebre lang matènèl yo nan dat sa a.

Akademi Kreyòl Ayisyen, sou bò pa li, toujou òganize yon mwa aktivite nan okazyon Jounen sila a. Pou lane 2018 1a, Akademi an selebre mwa fevriye a sou tèm: «Lang manman nan edikasyon: wi. Aprann se konprann! ». Akademi an te vizite, nan okazyon an, depatman Sid, sèl depatman li potko ale. Objektif virewon sa a nan peyi a se sansibilize popilasyon an sou enpòtans lang matènèl nan devlòpman li. Nou pa kapab genyen yon bon devlòpman si nou genyen yon edikasyon ki kokobe. Nou pa kapab pale de devlòpman san nou pa wè devlòpman moun. Yonn nan ensttitisyon ki ta dwe ede moun devlope tèt yo se lekòl. Men, nou tout konnen ki jan lekòl nou ye an Ayiti. Yo mete lang majorite pitit tè a sou kote e konsa yo wete nan men li yon eleman enpòtan ki se lang manman li. Kijan nou kapab fè edikasyon pitit nou nan yon lang li pa konprann, nan yon lang li pa byen metrize. Alòske, edike yon moun se pèmèt li aji byen sou reyalite li. Pou li aji byen fòk li konprann. Kidonk, pou pitit tè peyi a kapab konprann fòk yo anseye li nan lang li, nan lang li metrize pi byen an, lang manman l ak papa li. Sa fè lontan depi rechèch syantifik nan syans langaj pwouve enpòtans lang manman genyen nan aprantisaj ak nan edikasyon timoun.

Se nan menm lide sa a Akademi an chwazi tèm ane 2018 la : « Lang manman nan edikasyon: wi. Aprann se konprann! » pou li kapab sansiblize enstitisyon konsène yo pou yo fè edikasyon timoun yo an kreyòl, paske se nan lang sa yo leve, se ladan li yo jwe, yo rakonte istwa, elatriye. Pa gen lontan depi Akademi an te resevwa plent kote jiskaprezan y ap pini timoun, gen kote yo meprize timoun akoz yo pale kreyòl lekòl. Li lè li tan pou nou pran konsyans, pou nou sispann ak vye pratik sa yo nan peyi a.

Aprann se konprann, viv lang kreyòl la nan edikasyon peyi a!