FÒMASYON SOU KOMINIKASYON KREYÒL NAN MEDYA

Direksyon Kominikasyon 16-05-2018

Akademi Kreyòl Ayisyen òganize, mèkredi 2 me 2017 la, yon jounen fòmasyon sou kominikasyon kreyòl nan medya. Fòmasyon sa a te koumanse a 8è nan maten pou li fini a 4è nan apremidi nan lokal Direction des Etudes Post-Graduées de l’Université d’Etat d’Haïti a (UEH)  nan Pacot.

Akademi an te pwofite okazyon 25èm lane  depi Nations-Unis te deklare jou 3 me a kòm dat pou selebre jounen mondyal libète laprès pou li boukante lide ak pwofesyonèl medya yo sou fason yo itilize lang kreyòl la nan travay yo.

 Te genyen 4 entèvenan ki te prezante kat (4) tèm diferan  nan fòmasyon an :

  1. Akademisyen Wilner Dorlus ki te entèveni sou tèm « Inisyasyon sosyolengwistik » ;
  2. Jounalis Jacky Marc ki te entèveni sou tèm « Teknik ak estrateji kominikasyon sosyal oral ak ekri » ;
  3. Akademisyen Rodny L. Estéus ki te entèveni sou tèm « Òtograf Lang Kreyòl Ayisyen » ;
  4. Akademisyen Pierre Michel Chéry ki te entèveni sou tèm « Pwoblèm entèferans nan kominikasyon sosyal ».

Tout 4 entèvenan sa yo te montre gwo responsablite jounalis yo genyen pou yo byen itilize lang kreyòl la nan kad travay yo paske, daprè sa yo di, jounalis se gwoup pwofesyonèl ki pi pre popilasyon an. Mete sou sa, akoz tradisyon oral ki egziste nan peyi a, popilasyon an gen tandans pran sa ki di nan medya yo pou laverite. Nan sans sa a, entèvenan yo swete pwofesyonèl laprès yo respekte alafwa fason y ap pale ak ekri lang kreyòl la.

Anpil nan patisipan yo te mete aksan sou nesesite pou sal  nouvèl yo ta gen yon seksyon kreyòl ki pou trete enfòmasyon an kreyòl menm jan sa fèt an fransè. Yo fè konnen egzèsis yo te fè nan fòmasyon an fè yo idantifye anpil feblès yo genyen nan ekri kreyòl. Konsa, yo swete Akademi Kreyòl Ayisyen òganize modèl fòmasyon sa yo pi souvan  epi pou yo ta pi long tou. 

Plis pase 20 jounalis ki reprezante laprès pale, ekri,televize ak web te patisipe nan fòmasyon sila a. Akademi Kreyòl Ayisyen te remèt chak patisipan yon sètifika apre fòmasyon an.