Ak Jaden Mizik, tout timoun kapab aprann mizik an kreyòl

Anivince Jean Baptiste 15-06-2018

Akademi Kreyòl Ayisyen òganize, vandredi 10 jen 2018 la, soti 2è pou rive 4è30 nan apremidi, yon kozri nan lokal bibliyotèk Michèle Tardieu, Petyonvil sou « Jaden Mizik », yon metòd madam Micheline Laudun Denis kreye pou fasilite ansèyman mizik nan lang kreyòl.

Devan yon piblik byen motive ki te gen ladan li pwofesè mizik ak kèk akademisyen, pyanis Micheline Laudun Denis ki te gen ak li pitit li Raoul Denis Junior (Tira), espoze metòd Jaden Mizik la defilannegiy pou bèl piblik sila a ki te fè deplasman pou vin ogmante konesans yo nan domèn mizik, prensipalman sou kouman yo kapab anseye mizik nan lang kreyòl. Reprezantan plizyè lekòl mizik pòtoprens ak komin ki tou pre l yo, te reponn prezan nan kozri sila a.

Pou demare aktivite a, Emmanuel Lafalaise, teknisyen kominikasyon nan Akademi an, envite yonn apre lòt mesye Jamsson Misery, yonn nan reponsab bibliyotèk la, ak akademisyen Adeline Chancy, vin plase kèk mo pou sikonstans lan. Mesye Misery pa t bouke esprime chay plezi ak kontantman tout ekip bibliyotèk Michèle Tardieu a pou li akeyi Akademi Kreyòl Ayisyen pou yon bèl inisyativ konsa. Bò kote pa li, akademisyen Chancy remèsye madam Denis dèske li mete tan li ak konesans li genyen nan mizik disponib pou ride Akademi an pousuiv misyon li ki se fè pwomosyon lang kreyòl la. « Ala bèl sa ta bèl si tout moun ki maton nan yon domèn, kèlkilanswa domèn nan, ta mete konesans li genyen disponib nan lang kreyòl, dekwa pou fasilite lòt moun ki pa konnen anyen nan lòt lang benesye konesans sila yo! », nou t ap site Adeline Chancy.

Sou bò pa li, prezidan Akademi Kreyòl Ayisyen an, Jean Pauris Jean- Baptiste, ki t ap prezante madam Denis bay patisipan yo, deklare : « Òganizasyon kozri sou metòd Jaden Mizik la nan kontèks Jounen nasyonal timoun, tradui nesesite pou n abitye lespri timoun yo, depi ti katkat, ak sa ki pozitif, sa ki kapab kenbe yo sou chemen onètete ak konstriksyon pwòp tèt pa yo, ki kapab fòme karaktè yo, fè yo renmen peyi yo ak antouraj yo, itil yo jouk nan vyeyès yo ». San okenn dout, madam Micheline Laudun Denis, pyanis wo nivo ki fè prèv li anndan kou deyò peyi Ayiti, fè pati pèsonalite total kapital sila yo ki pote imilite ak modesti pou piyay. Madam Denis, menm jan ak Amadou Hampté Ba, konnen pi bon mannyè pou bèl lide ak bèl pwojè ki nan tèt grandèt yo rete vivan se plante grenn lide ak pwojè sila yo nan tèt timoun yo ak jèn yo. Se sa wèpawè ki esplike prezans kòlonn timoun sa yo (10 konsa) ki te deplase vini akonpànye li pou yo egzekite bèl moso mizik pandan l ap jwe wòl mayestwo.

Madam Denis tanmen entèvansyon li a ak esplikasyon sou kote lide Jaden Mizik la soti. Li di li regrèt Leta jouk jounen jodi poko pran mezi pou kapab genyen yon kou mizik nan lekòl k ap fòme ti Ayisyen nou yo depi nan Kindègadenn. Pou repete pyanis lan mo pou mo : « depi nan tete manman jouk nan lantèman, mizik toujou la. Poudayè, depi tanbou frape, Ayisyen leve danse. Ata menm nan doulè ki pi anmè a se danse nou danse pou nou rizibye l epi reprann fonksyònman nòmal nou ». Madam Denis prezante metòd Jaden Mizik la kòm yon metòd pou tout moun alawonnbadè ki swete fè premye pa yo nan monn mizik la. Pou sa, li prezante li (metòd la) nan yon gid mèt ki parèt alafwa an kreyòl ak an franse. Tout bèlte aktivite a chita dodomeya nan demonstrasyon Micheline Laudun Denis fè ak yon gwoup timoun li fòme, kote timoun sa yo entèprete ak fasilite plizyè moso mizik pou timoun.

Enstititris Madeleine Joseph, ki t ap suiv kozri a depi nan kòmansman, pa t ka kache kontantman l devan kokennchenn travay madam Denis pou ogmante repètwa chante pou timoun ayisyen yo. Li fè konnen se travay Leta ayisyen dwe ankouraje lè n konnen se chan franse ki toujou ap domine nan lekòl k ap fòme ti Ayisyen nou yo. Patisipan yo te gen chans resevwa yon egzanplè gid mèt la ak yon CD ki genyen divès moso mizik madam Denis ak timoun li yo te egzekite pou moman an.

Pou klotire aktivite a Akademi Kreyòl Ayisyen an esprime kontantman li pou bèl inisyativ Micheline Laudun Denis a atravè metòd jaden Mizik. Nan sans sa a, AKA remèt yon plak Onè ak Merit bay madam Denis pou kontribisyon li nan travay pou vansman lang kreyòl la atravè metòd Jaden Mizik la, epi akademisyen Clotaire Saint-Natus te pwofite remèt madam Denis yon powèm li te konpoze pou li. Akademi Kreyòl Ayisyen ankouraje tout lòt pwofesyonèl nan tout domèn pou kontinye pwodui zèv an kreyòl, nan lide pou pèmèt tout Aysiyen konprann epi apresye travay yo.

Anivince Jean Baptiste