Kreyòl pale nèt san baboukèt!

Direksyon Kominikasyon 10-11-2017

“ Jèn yo, an nou sèvi ak lang nou tout kote san baboukèt!”, se sou tèm sa a Akademi Kreyòl Ayisyen ak patnè l yo te selebre mwa lang ak kilti kreyòl 2017 la.

Akademi an te lanse aktivite yo nan dat 6 oktòb nan jaden MUPANAH. Nan okazyon an, li te òganize yon kokennchenn seremoni kote divès pèsonalite tankou Prezidan Akademi an, Jean Pauris Jean-Baptiste ak Minis Kilti ak Kominikasyon an, Limond Toussaint, te pran lapawòl pou yo mete aksan sou nesesite pou tout ayisyen renmen lang yo epi fè pwomosyon pou li. Plizyè chantè, dizè ak dansè te kreye anbyans pou asistans lan ki pa t machande griyen dan ak bravo tèlman yo te kontan.

Plizyè kozri, konferans nan lekòl ak nan inivèsite, emisyon nan radyo ak televizyon nan Pòtoprens tankou nan pwovens te make mwa sa a kote jèn yo te pote kole ak Akademi an nan plizyè depatman nan peyi a pou yo brase lide sou wòl ak enpòtans lang kreyòl la nan peyi a. Selebrasyon ane sa a te gen yon koulè patikilye paske Akademi Kreyòl Ayisyen vle ankouraje travay syantifik ki fèt nan lang kreyòl. Konsa, li te òganize nan IERAH, nan dat 9 oktòb 2017 la, yon gwo kozri ak twa (3) etidyan ki fè memwa inivèsite yo an kreyòl : Daniel Sinéus (Fakilte Lengwistik Aplike), Wisner Baguidy (Fakilte Etnolji) ak Lydia Bradford (Inivèsite Duke). Twa (3) etidyan sa yo te eksplike rezon ki fè yo te reyalize memwa yo an kreyòl epi yo te pwofite ankouraje lòt etidyan kontinye fè menm travay la.

Pami emisyon televizyon Akademi an patisipe yo nou ka site: Forum sou chèn 22, Tab Pacific sou chèn 54, Inter Action sou chèn 16 ak Kalfou sou chèn 18. Atravè emisyon sa yo, Akademisyen ak anplwaye Akademi an te gen okazyon eksplike wòl ak misyon Akademi Kreyòl Ayisyen an ak gwo estrateji li genyen pou li kontinye goumen pou fè respekte dwa lengwistik ak dwa kiltirèl chak ayisyen.

Pou klotire mwa kreyòl la, Akademi an te mache kontre popilasyon depatman nò a kote li te òganize plizyè konferans pou elèv ak etidyan nan divès lekòl ak inivèsite nan Okap, Limonad ak Milo. Nan dat 28 oktòb 2017 la, nan Palè San Sousi, Akademi an te òganize yon gwo koudjay kiltirèl kote jèn yo nan komin Milo te montre tout pa yo genyen anba pye yo. Popilasyon an ki te fè deplasman an pa t manke bat bravo paske Akademi Kreyòl Ayisyen te chwazi selebre jounen entènasyonal lang ak kilti kreyòl la lakay yo.