Respekte règ yo pa jwèt!

Direksyon Kominikasyon 06-11-2018

Respekte règ yo pa jwèt!

Selebrasyon mwa lang ak  kilti kreyòl 2018 la dewoule pandan tout mwa oktòb la. Yon jou pa t pase san Akademi Kreyòl Ayisyen ak patnè li yo pat òganize yonn oubyen plizyè aktivite kit se nan  Pòtoprens kit se nan vil pwovens. Akademi an te mete aksan sou nesesite pou tout itilizatè lang kreyòl la respekte règ lang lan. Se nan sans sa a li te chwazi kòm tèm: « Tankou tout lang, kreyòl gen règ li, an nou respekte yo ! ».

Se nan dat 5 oktòb, Akademi Kreyòl Ayisyen ansanm ak Ministè Kilti, te òganize nan Sine Triyonf Seremoni ofisyèl pou li lanse selebrasyon mwa lang ak kilti kreyòl 2018 la. Nan okazyon sa a plizyè enstitisyon patnè tankou UNESCO, Jounal Bon Nouvèl, SAKS, Inivèsite Leta Ayiti, Sekreteri Leta Alfabetizasyon, Fakilte Lengwistik Aplike, Ministè Jenès, Espò ak Aksyon Sivik …, te reponn prezan nan lide pou yo manisfeste enterè yo pou respè lang kreyòl la nan peyi a. Atis BIC te jwe plizyè moso mizik pou chofe anpil moun ki te fè deplasman an.

Pandan tout mwa a,  AKA te mache kontre  plizyè lekòl, inivèsite ak sant kiltirèl pou fè konferans deba, kozri, atelye, epi twoke lide ak elèv, etidyan epi pèsonèl tankou direktè ak pwofesè lekòl. Mete sou sa, AKA te prezan nan divès emisyon radyo ak televizyon nan Pòtoprens kou nan pwovens pou li sansibilize popilasyon an sou nesesite pou li toujou respekte règ lang lan kit se nan ekri oubyen nan pale. Lise Nasyonal Site Solèy se yonn pami divès lekòl Akademi an te fè konferans. Elèv lise a te byen kontan rankontre Akademisyen ak lòt manm delegasyon AKA a ki te pwofite vizite Bibliyotèk Site Solèy la epi ankouraje pwojè Konbit Bibliyotèk sila a.

Yon lòt bò, nan vil Gonayiv  AKA pa t sèlman fè konferans men li te òganize tou nan dat 25 oktòb fòmasyon pou jounalis sou pi bon fason yo kapab bay enfòmasyon nan medya yo an kreyòl epi yon lòt jounen fòmasyon nan dat 26 oktòb pou pwofesè kreyòl nan Depatman Latibonit la. Nan menm jou sa yo tou, plizyè Akademisyen te nan divès lekòl ak inivèsite nan Gonayiv pou yo fè atelye ak elèv, fè konferans konsènan règ ak prensip lang kreyòl la.

Pou li selebre  Jounen Entènasyonal lang ak kilti kreyòl la, samdi maten 27 oktòb la, Akademi an pran posesyon de (2) kawo tè Meri Gonayiv te fè li kado Nan Mòn Blan, kote li te pwofite òganize  yon aktivite bwazman sou teren an gras ak patisipasyon plizyè elèv, etidyan ak komite rejyonal selebrasyon an.

Nan lasware, sou plas Dam Gonayiv la, AKA te òganize yon gwo koudyay kiltirèl ak patisipasyon Emeline Michel ki te jwe gratis pou Akademi an epi ki te sekwe piblik la ak vwa li, chame patisipan yo ak dans li yo. Popilasyon an ki t ap jwi espektak sa a te manifeste kontantman ak satisfaksyon li pou travay Akademi an ap fè pou valorize lang kreyòl la.  

Selebrasyon mwa lang ak kilti kreyòl 2018 la te espesyal anpil pou AKA paske li te onore plizyè enstitisyon ak pèsonalite pou wòl ak kontribisyon yo pote nan fè pwomosyon ak valorize lang kreyòl la, nou vle site : Jounal Bon Nouvèl, SAKS, Meri Gonayiv, Radyo Tele Ginen, Franckétienne ak Emeline Michel.