DEGRAFF Michel Anne-Frederic


Pwofesè Michel DeGraff fèt nan Pòtoprens. Nan lane 1982 li fè yon Lisans nan enfòmatik ansanm ak matematik nan City College, City University of New York.

Nan lane 1986 li fè yon Metriz nan enfòmatik pou lengwistik nan Inivèsite Pennsylvania.

Nan lane 1992, li fè yon Doktora nan enfòmatik pou lengwistik, toujou nan Inivèsite Pennsylvania. Tèz doktora li rele « Gramè kreyòl epi aprantisaj sentaks: Yon etid sou kreyòl Ayisyen ».

Pwofesyon li se anseye lengwistik nan Massachusetts Institute of Technology (MIT). Pwofesè DeGraff se yon syantifik ki angaje tèt li pandan pase plis 25 lane pou li sèvi ak bon fondasyon teyorik nan lengwistik epi nan syans edikasyon pou l esplike ki jan sa enpòtan pou Ayiti sèvi ak lang kreyòl la tout kote e nan tout nivo edikasyon an. Li fè anpil rechèch ki konsène devlopman ak estrikti lang kreyòl la, epi enpòtans lang kreyòl la nan rechèch epi ansèyman, soti nan aprann li ak ekri, rive nan nivo avanse nan syans ak matematik. Pwofesè DeGraff ekri anpil atik syantifik sou lang kreyòl ayisyen an.

L ap dirije yon « Inisyativ MIT-Ayiti » k ap devlope materyèl nimerik ansanm ak metòd pedagoji entèraktif an kreyòl (lojistik, gid, resous, pedagojik, elatriye) nan syans ak matematik pou inivèsite epi lekòl segondè. Inisyativ sa a fè fòmasyon pou anseyan yo ka vin maton sèvi ak kreyòl kòm sa dwa, ansanm ak teknoloji dènye kri, nan sal klas epi nan rechèch yo.

Li reprezante Inivèsite Karayib nan Akademi Kreyòl Ayisyen.