JEAN-PIERRE Marky


Prezantasyon
Marky Jean Pierre fèt 16 jen 1968 nan komin Laskawobas, depatman Sant peyi Ayiti. Apre li te fin fè yon etid nan sikoloji (Université d’Etat d’Haïti, 1995), Marky Jean Pierre te kontinye etid li nan peyi Etazini kote li pran yon mastè nan lengwistik (University of Massachsetts, Boston, 2005); apresa li pran yon doktora nan edikasyon (University of Massachsetts, Amherst, 2011).

Piblikasyon
Marky Jean Pierre fè plizyè rechèch, li bay plizyè konferans e li pibliye plizyè atik nan diferan disiplin. Pami tout travay li yo nou ka site :

  • Pwoblèm lang instriksyon an n Ayiti: Yon etid etnografik sou lang ak edikasyon an n Ayiti. In Govain Renaud (ed.): Akademi Kreyòl Ayisyen – Ki Pwoblèm ? Ki Avantaj ? Ki Defi ? Ki Avni ?Inivèsite Leta Ayiti (ed.) Ak Kòlòk sou Akademi Kreyòl Ayisyen an, 2013.
  • The challenge and Promise of Multilingualism in the Caribbean: Focus on Haiti. In Jo Arthur Shoba and Feliciano Chimbutane (eds.). Bilingual Education and Language Policy in the global South. Routledge, UK, 2013.
  • Developing Proficiency in English as a Foreign Language [EFL] by integrating Content and Language Learning in a High School in France: Implications for plurilingualism. Research presented at the 2012 symposium of the French-American Teacher-in-Training Institute in Washington, D.C., 2012.

Angajman
Nan kad travay li fè pou li defann oswa fè pwomosyon pou lang ak kilti kreyòl la, li entèveni nan domèn sa yo: 

  • Lengwistik 
  • Edikasyon
  • Kilti
  • Rechèch
  • Dwa moun

Se Ministè Edikasyon Nasyonal ak Fòmasyon Pwofesyonèl (MENFP) ki te pwopoze Marky Jean Pierre kòm Akademisyen.